Detalj s jedne od radionica Ženske mirovne grupe s mladima Detalj s jedne od radionica Ženske mirovne grupe s mladima ŽMIG FB Page

Mladi žive u nestabilnom okruženju

  • Objavljeno u
  • Autor  M.Manić

Ženska mirovna grupa Pančevo (ŽMIG) osnovana je u leto 2000. godine sa ciljem da okupi i organizuje antimilitaristkinje sa bogatim iskustvom u antiratnom delovanju od 1990. godine na dalje, i da usmeri njihovu pažnju, energiju i ciljeve u pravcu ženskih pitanja, kao što su ženska ljudska prava i kulturna i društvena konstrukcija rodnih uloga.

Grupa je zvanično registrovana 2001. godine, a njena misija je bila: razvijanje i afirmisanje kulture mira i nenasilja, i rodne ravnopravnosti, kroz aktiviranje, organizovanje i podržavanje žena u promeni tradicionalnih rodnih uloga. Ciljevi ŽMIG-a bili su unapređivanje rodne svesnosti žena kroz alternativnu edukaciju i kontinuirano informisanje, senzibilisanje javnosti za pitanja rodne ravnopravnosti i vrednosti kulture mira i nenasilja, edukacija za mir i nenasilje i pitanja rodne ravnopravnosti kod mladih i podsticanje procesa suočavanja sa prošlošću u lokalnoj zajednici kroz informisanje i javne akcije.

Ženska mirovna grupa Pančevo je od svog osnivanja do danas deo svojih projektnih aktivnosti usmeravala ka mladima. Bila je jedna od vodećih organizacija prilikom pokretanja KUM-a (Koalicije udruženih mladih) koji je doveo do sistemskih i strukturalnih unapređenja u omladinskoj politici na lokalnom nivou u gradu Pančevu. Članice organizacije ŽMIG su u toku 2014. godine učestvovale u procesu validacije svojih kompetencija (koji je vodila i podržala asocijacija NAPOR – www.napor.net), posle kojeg su dobile zvanja omladinske radnice i omladinskih liderki. Organizacija ŽMIG od 2015. godine poseduje akreditovan omladinski program, od strane asocijacije NAPOR. Ciljna grupa organizacije su mladi, pretežno srednjoškolskog uzrasta sa fokusom na devojke. Među mladima su i mladi sa teškoćama, LGBT orijentacije, mladi van sistema obrazovanja... Grupu aktivista/kinja ŽMIGa čini oko 15 mladih osoba uključenih u redovne aktivnosti. Pored njih, u različite projektne aktivnosti su uključeni prvenstveno srednjoškolci/ke. Određene aktivnosti dodatne podrške do sada su bile usmeravana na mlade sa teškoćama u razvoju i na mlade LGBT populacije. Druga ciljna grupa su žene iz lokalne sredine, među kojima su žene sa teškoćama, različitog nivoa obrazovanja i iskustva, žene sa sela, lezbejke, umetnice, aktivistkinje.

Ativnosti organizacije koje imaju kontinuitet su održavanje događaja „Ženski dan”, jednom mesečno od marta 2014. godine.

 

0 marijana jovic na slici

 

O primeni još uvek aktuelne Strategije brige o mladima u Pančevu razgovarali smo sa Marijanom Jović, predsednicom Ženske mirovne grupe.

• Pretpostavljamo da ste upoznati s postojanjem Strategije brige o mladima na teritoriji Pančeva čiji je rok trajanja od 2014. do 2017. godine. U njoj su kao prioritetne oblasti određeni: obrazovanje, zdravlje, bezbednost, odrastanje, zapošljavanje i učešće mladih u donošenju odluka, aktivizam i volonterizam, mobilnost i interkulturalizam mladih. U kojoj oblasti je po Vašem mišljenju najviše urađeno?

– Ne možemo da procenjujemo sadašnu situacju niti promene u odnosu na pre tri godine, jer ne postoji evaluacija o realizaciji Strategije za mlade. Možemo da govorimo u odnosu na naše uvide u oblastima kojima se bavi naša organizacija – neformalno obrazovanje mladih, odrastanje, bezbednost mladih, aktivizam i volonterizam. Naša procena je da neformalno obrazovane nije u kontinuitetu i sistematski podžano kroz konkurse tako da ne možemo da govorimo o nekim vidnim rezultatima. S obzirom da ŽMIG radi i sa mladima iz osetljivih grupa, na osnovu našeg iskustva mislimo da su oni i dalje veoma malo uključeni u redovne aktivnosti lokalne zajednice ravnopravno i zajedno sa svojim vršnjacima, bez izdvajanja. Želimo da istaknemo da mladi iz osetljivih grupa naročito nemaju podršku u oblastima odrastanja i bezbednosti, ona koja je potrebna u odnosu na prepreke na koje oni nailaze u komunikaciji i uključivanju. Razmatrajući pitanja vašeg portala, mladi iz naše organizacije na osnovu svog iskustva ističu da je u Pančevu razvijen volonterizam i aktivizam mladih, odnosno postoje organizacije koje kontinuirano rade, pokrivaju različite teme i u čiji rad mladi mogu da se uključe.

• U kojoj oblasti je po Vašem mišljenju najmanje urađeno?
– Naši mladi procenjuju da je u uključivanju mladih u donošenju odluka najmanje urađeno, nisu dovoljno informisani, nisu upoznati sa omladinskom politikom i nedovoljno se uvažvaju njihova mišljenja. Mislimo da postojeći i planirani mehanizmi nisu u dovoljnoj meri iskorišćeni. I u ovoj oblasti postoje posebni izazovi za mlade iz osetljivih grupa koji u nisu u mogućnosti da u odnosu na svoje važne životne oblasti utiču tako da se poštuju njihove potrebe, želje kako bi ostvarili svoje životne uloge.

• U prethodnom periodu od 2014. do 2017. godine koliko su mladi zaista bili uključeni u kreiranje omladinske politike u Pančevu? Na koji način su bili uključivani? Da li je moglo više ili bolje? Kako?
– Mladi iz ŽMIG-a smatraju da su bili uključeni pojedinci putem neformalnih grupa/organizacija, međutim nedovoljno. Bili su uključeni u planiranje, organizaciju i realizaciju pojedinih događaja koji su bitni za mlade. Iz perspektive omladinskih radnica smatramo da je potreban pristup mladima i iz ugla institucija (škola, kancelarije za mlade...) kako bi se zaista radilo na problemima koje mladi iznesu kao svoje izazove. Mladi treba da budu informisani o njihovim mogćnostima i motivisani od strane relevantnih osoba, predstavnika institucija, da se uključe i doprinesu donošenju odluka vezano za mlade i obezbeđivanju adekvatnog rasta i razvoja mladih. U okviru naše organizacije svi mladi, uključujući i one iz osetljivih grupa, su uključeni u procese starteškog planiranja naše organizacije i mislimo da je to primer dobre prakse koji treba da bude prepoznat i da se slični mehanizmi koriste i u kreiranju omladinske politike na lokalnom nivou, a i šire.

• Da li ste možda bili uključeni na neki način u donošenje aktuelne Strategije brige o mladima Da li je neki od vaših predloga uvažen i uvršten u Strategiju? 
– Naša organizacija, odnosno njeni aktivisti/tkinje su bili pozvani da učestvuju. Jedan aktivista naše organizacije je kao mlada osoba učestvovao u fokus grupi prilikom kreiranja Strategije brige o mladima 2014 – 2017. godine. Tri omladinske radnice ŽMIG-a su imale priliku da se upoznaju sa dokumentom i daju svoje komentare, predloge i sugestije koji su uvaženi, poštujući naše iskustvo u radu sa mladima iz osetljivih grupa i pristupa koji se primenjuje - pristup nediskriminacije.

 

0 zenski dan pancevo

 

• Da li ste u periodu od 2014. do 2017 godine realizovali neke omladinske projekte zahvaljujući konkursima Grada Pančeva namenjenih mladima i udruženjima građana za mlade? Predstavite nam u nekoliko rečenica te projekte i koliko Vam je značilo što ste imali podršku u realizaciji svoje projektne ideje?
– Podrška organizaciji = podrška ravnopravnosti u zajednici kada smo radili starteško planiranje ŽMIG-a. Kroz ovaj projekat je definisano polje delovanja organizacije, vizija i misija u odnosu na kapacitete organizacije i znanja koja angažovane osobe u ŽMIGu imaju.
Promenom stava do ljudskih prava, analiza o stavovima mladih o ličnoj bezbednosti, koja nam je pomogla da se bolje i detaljnije upoznamo sa izazovima sa kojima se mladi susreću u odnosu na vršnjačko nasilje i vršnjačko nasilje prema mladima iz osetljivih grupa. Ova analiza predstavlja osnovu za dalje planiranje našeg rada u polju bezbednosti mladih.
Podrška organizaciji = podrška ravnopravnosti u zajednici, koji je odobren ove godine, kroz koji je trebalo da bude podržan proces reakreditacije Omladinskog programa organizacije, ali su rezultati konkursa znatno kasnili tako da je proces reakreditacije urađen u većoj meri i pre objavljivanja rezultata konkursa.

• Šta su prema Vašem mišljenju najveći problemi mladih na teritoriji Pančeva i svih devet naseljenih mesta? Imate li neki predlog kako bi neki od tih problema mogli da se reše i kako?
– Veoma je teško govoriti generalno o problemima mladih. Kao grupa, mladi su veoma različiti i žive u najrazličitijim životnim okolnostima. Takođe pored osnovnih životnih potreba oni se razlikuju u odnosu na različite lične potrebe i interesovanja koje imaju i načine na koje ih zadovoljavaju. Najšire gledano, mislimo da je najveći problem što mladi žive u nestabilnom okruženju koje im ne omogućava planiranje i ostvarivanje svojih životnih kratkoročnih i dugorčnih perspektiva. Izloženost nasilju u različitim oblastima i na različite načine dodato otežava njihov položaj. Mladi iz ŽMIG-a takođe prepoznaju nasilje (u porodici, u školama ne samo vršnjačko nasilje nego i u odnosu zaposlenih u obrazovanju prema njima...) kao veliki problem i odsustvo informisanosti i rada sa mladima o bitnim životnim pitanjima (zdravlje, zapošljavanje, bezbednost...). Kao moguća rešenja oni vide da treba raditi: na dostupnim i efikasnim mehanizmima prijavljivanja i rešavanja nasilja i edukaciji o nasilju; uvođenju različitih tema u škole (životna pitanja shodno uzrastu i interesovanjima u odnosu na specifičan životni period); Istražiti zbog čega raste nezainteresovanost mladih za učešće i doprinošenje zajednici, za donošenje odluka...

• Da li biste se uključili na bilo koji mogući način u donošenje nove Strategije brige o mladima u Pančevu?
– Mlada aktivistkinja ŽMIG-a je već uključena u prikupljanje podataka o potrebama mladih iz osetljivih grupa kroz projekat koji je podržan od strane Beogradskog centra za ljudska prava „Uključivanje uživo!”. Realizaciju ovog projekta inicirala je ŽMIG organizacija, a dogovor je bio da se prikupljeni podaci upotrebe u procesu izrade nove Strategije brige o mladima. Drugi mladi pokazuju interesovanje da se uključe. Iz pozicije omladinskih radnica možemo da kažemo da za sada nismo bliže informisane o procesu izrade nove Strategije i urađenim i planiranim koracima.

 

0 potpis ispod teksta

Kontakt

Adresa: Josifa Marinkovića 5
26000 Pančevo

Mobilni: +381 (0) 64 264 0055 

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pratite nas i putem...